Utah prairie dog

A Utah prairie dog (Cynomys parvidens), photographed in Bryce Canyon National Park, Utah.